Ainekavad

Õppekava üldosa

Põhikooli ainekavad

Eesti keel ja kirjandus

Matemaatika

Võõrkeeled

Loodusained

Sotsiaalained

Kunstiained

Kehaline kasvatus

Gümnaasiumi ainekavad

Eesti keel ja kirjandus

Matemaatika

Võõrkeeled

Keeleoskustasemed

Loodusained

Sotsiaalained

Majandus

Kunstiained

Kehaline kasvatus

Suunda toetavad valikkursused